W województwie świętokrzyskim (według danych uzyskanych w WUP w Kielcach), w 2000 r. liczba bezrobotnych ukształtowała się pod wpływem zmniejszonego rejestrowania się w urzędach pracy (napływ) bezrobotnych przy jednoczesnym spadku wyrejestrowywania się z urzędów pracy (odpływu) bezrobotnych. I tak w 2000 r. zarejestrowano 94.206 bezrobotnych co oznaczało, że w porównaniu do 1999 r. napływ bezrobotnych zmniejszył się o 14.510 osób. Natomiast z ewidencji w 2000 r. wyłączono 83.209 bezrobotnych, tj. o 2.859 osób mniej (3,3%) niż w 1999 r.

W 2000 r. wśród nowo rejestrujących:

–          35,5% stanowili rejestrujący się po raz pierwszy, tj. 33.416 osób, (w 1999 r. – 25,4%, tj. 27.646 osób);

–          64,5% powracający do rejestracji po raz drugi i kolejny, tj. 60.790 osób, (w 1999 r. – 74,6%, tj. 81.070 osób).

W latach 1999 – 2000, podobnie jak w poprzednich, bezrobocie miało cechy „rotacyjności”, co oznacza znaczny udział osób powracających ponownie do rejestrów PUP jako osoby bezrobotne.

Za główne przyczyny wzrostu bezrobocia w województwie świętokrzyskim
w latach 1999-2000 uważa się:

  • trudną sytuację finansowo-ekonomiczną zakładów pracy na skutek schładzania gospodarki, co powodowało ograniczenia w tworzeniu nowych miejsc pracy;
  • zmniejszenie zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji hutnictwa, przemysłu obronnego oraz PKP;
  • spadek zatrudnienia, głównie w sektorze przedsiębiorstw;
  • znaczną liczbę rejestrujących się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz po zakończeniu osłon socjalnych dla pracowników sprywatyzowanych zakładów;
  • mniejsze możliwości urzędów pracy w zakresie zatrudnienia w ramach aktywnych form przeciwdziałających bezrobociu, tworzenia miejsc pracy subsydiowanej;
  • niedostateczny stopień tworzenia nowych miejsc pracy, co przyczyniło się do zmniejszenia ilości ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców (w 1999 r. liczba ofert pracy wyniosła 19.664, a w 2000 r. 19.200);
  • powroty do rejestrów osób zatrudnionych na czas określony;
  • wysoki poziom bezrobotnych rejestrujących się po raz drugi i kolejny[1].

W ocenie bezrobocia istotne znaczenie ma nie tylko wyrażanie jego wielkości
w liczbach bezwzględnych, ale również w postaci stopy bezrobocia, która jest procentowym stosunkiem liczby bezrobotnych do liczby ludności czynnej zawodowo[2].


[1] Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2000 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielce – marzec 2001 r.

[2] Przez liczbę ludności czynnej zawodowo (cywilna siła robocza) rozumie się zbiorowość składającą się z osób uznanych według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego za pracujące oraz osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne.

Reklamy